Eurojuris Events

Eurojuris Nederland Algemene Ledenvergadering

Programma:

13.45           ontvangst met koffie bij locatie Wilhelminapark;

14.15           presentatie tuchtrecht mr. Robert Sanders van De Clercq Advocaten uit Leiden (2 PO-punten!);

15.15           pauze;

15.30           vervolg presentatie mr. Robert Sanders;

16.30           pauze;

16.45           ALV Eurojuris Nederland;

17.45           borrel op een nader te bepalen locatie in de buurt van het Wilhelminapark;

19.00           diner restaurant Wilhelminapark (met onder voorbehoud aanwezig onze Eurojuris collega Vitaliy Tytych van het lidkantoor Vitaliy Tytych & Partners te Kiev, Oekraïne);

21.00           einde programma.

 

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering zal mr. Robert Sanders (https://www.declercq.com/onze-mensen/r-sanders/) een presentatie geven over het tuchtrecht. Hij is desgewenst bereid om (extra) aandacht te besteden aan door onze leden aangedragen onderwerpen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken verzoek ik u het onderwerp te mailen aan Dave Beck (d.beck(at)RWV.nl). Deelname levert 2 PO-punten op!

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Notulen ALV 2022

3. Ledenbestand c.q. acquisitie

4. Verslag bestuursactiviteiten

5. Jurismus

6. Jaarrekening 2022, toelichting en goedkeuring

7. Verslag kascommissie

8. Goedkeuring jaarrekening en décharge bestuur

9. Benoeming nieuwe kascommissie

10. Toelichting begroting 2023

11. Goedkeuring begroting 2023

12. Contributie

13. Mutatie bestuur

14. Behandeling aanmelding(en) lidmaatschap

15. Colloquium Nederland-België

16. Rondvraag / w.v.t.t.k.

17. Sluiting

 

Het bestuur hoopt dat u in groten getale zult verschijnen.

Graag uiterlijk 22 september a.s. uw aanmelding voor de ALV (en eventuele dieetwensen) sturen naar: k.vanginhoven(at)mannaertsappels.nl

 

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van Eurojuris Nederland,

namens deze:

 

Sjoerd Tilman

voorzitter

Ihre Kanzlei ist noch nicht Mitglied?

Anfrage schicken!